یاوران شب چراغ شیرازثبت :۸۴۸

نا بینایی ناتوانی نیست

وب سایت رسمی موسسه خیریه حمایت از کودکان
ونوجوانان نابینا تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور

عمر ما آنقدر طولانی نیست که مهربانی را به فردا بسپاریم

آدرس: شیراز/باهنرجنوبی/میدان پارسه/پاسارگاد غربی/خیابان صنعتگر/کوچه ۲۷/ پلاک ۱۲۰

کدپستی: ۴۷۱۳۸-۷۱۷۶۸

تلفن: ۸۴۲۴۱۸۸ ۷۱۱ ۰۰۹۸ نمابر: ۸۴۲۴۱۸۱ ۷۱۱
همراه: ۹۱۷۳۱۶۲۱۹۷ ۰۰۹۸

شماره حساب جام ۶۵۱۲۲۱/۸۷

آرشیو

توانبخشي افراد مبتلا به معلوليت بينايي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

كارشناس امور نابينايان معاونت توانبخشي بهزيستي استان فارس

 

 

تهيه و تدوين :

زينب جعفري

 

خرداد 1384

 

توانبخشي افراد مبتلا به معلوليت بينايي

خدمات توانبخشي نابينايان براي افرادي با درجات مختلفي از معلوليت بينايي- اعم از افرادي كه نمي توانند حروف چاپي معمولي را بخواند تا نابينايان مطلق –خدماتي را فراهم مي آورد.اين خدمات براساس اين فرض كه فرد نابينا يا مبتلا به اختلالهاي بينايي با تداركات مناسب و انطباق منطقي، قادر خواهد بود كه در خانه ،جامعه  ،محيطهاي آموزشي و شغلي به حداكثرتوان بل قوه خود دست يابد ،مهيا مي گردد(ميلر ،2000)ازجمله اهداف توانبخشي نابينايان ،آشنايي و هماهنگي فرد با معلوليت خود و شناخت محدوديتهاي ناشي از آن است .امروزه برخي از برنامه هاي خدمات توانبخشي شامل خدمات حمايتي،آموزشي ،استخدامي و خدمات وبژه ي نوجوانان است .(مركز كلاورنوكبراي افراد نابينا ،2000)

 

  • خدمات حمايتي  شامل:

-خدمات زندگي در جامعه

خدمات حمايتي از طريق حمايت ،پيوند با منابع جامعه و كمك مستقيم در رابطه با فعاليتهاي زندگي روزمره به افراد اين امكان را مي دهد كه استقلا ل خود را حفظ كنند .

  • مشاوره و راهنمايي

خدمات مذكوراز طريق مداخله هاي درماني انفرادي و گروهي ،رشد فردي ،اجتماعي،آموزشي و تحول حرفه اي را تسهيل مي كند.

 

ارجاع واطلاعات

خدمات فو ق نابينايان و افراد مبتلا به اختلالهاي نابينايي و خانوادهايشان را در پيدا كردن محل خدمات توانبخشي كه به آنها نياز دارند ياري كرده و همچنين براي جامعه ، اطلاعاتي درباره نابينايي و موضوعهاي مربوط به آن فراهم مي كند.

 

  • خدمات آموزشي شامل:
  • آموزش رايانه

خدمات آموزشي مهارت هاي فعلي فرد را در كاربرد رايانه ارزيابي كرده و وي را در استفاده از تجهيزات انطباقي و فناوري رايج اين وسيله براي افزايش اين قابليت استفاده از آن در خانه و محل كار آموزش ميدهد.

 

-تحرك و جهت يابي

خدمات فوق افراد را در تمامي جنبه هاي رفت و آمد ايمن و كار آمد با استفاده از وسايل كمكي در خانه ، مدرسه ،محل كار و ساير اماكن عمومي آموزش ميدهد.

 

  • آموزش توانبخشي

خدمات مذكور آموزشهايي را در زمينه مهارتهاي مديريت خانه انطباق فردي،از قبيل تهيه غذا،خانه داري ومهارتهای ارتباطي مانند بريل ،استفاده از برچسب و كاربرد تجهيزات انطباقي براي خانه و استفاده شخصي فراهم مي كند.

 

  • سرگرمي

خدمات آموزشي فردي و گروهي در رابطه با استفاده درماني از وقت آزاد مشتمل بر هنر ،كاردستي ،سراميك و دسترسي به امكانات ،سرگرميهاي مختلف را در جامعه فراهم مي كند.

 

  • خدمات ويژه نوجوانان ،شامل:

      برنامه سازگاري شخصي

اين خدمات براي جوانان 9-17 سال،برنامه ريزي هفتگي را طي تابستان و فعاليتهاي ماهانه را در خلال سال تحصيلي با تاكيد بر تفريح در گسترش مهارتهاي اجتماعي شدن،تحرك و ساير فعاليتهاي زندگي روزمره ارائه مي كند.

 

-برنامه استخدام

خدمات مذكور با فراهم كردن حمايتهاي لازم براي درك بهتر انتظارات ((محيط رقابتي)) بين جوانان نابينا يا مبتلا به اختلالهاي بينايي و فرصتهاي اشتغال تابستاني ارتباط برقرار مي سازد.

4- خدمات استخدامي شامل،

- جايگزني شغلي

اين خدمات از طريق برقراي ارتباط متقاضيان با كارفرمايانكه به علايق و  مهارتهاي خاص آن نياز دارند به آنان در دستيابي به هدف((استخدامي رقابتي))كمك مي كند.

  • تعليم شغلي

خدمات مذكور كارگران نابينا يا مبتلا به اختلالهاي بينايي را بر تسلط بر و ظايف شغلي با آموزشهاي  مستقيم و نظامدار درباره محل كار ،مهيا كرده و همچنين به كارفرما در باره انطباقهاي كه ممكن است لازم باشد،خدمات مشاوره ايارائهمي كند .

طي تحقيقاتي كه توسط مشاوران و معلمان توانمند سازي صورت گرفته است به اين نتيجه رسيده است كه افراد نابينا و كم بينا بايد درمعرض وظائف ، تجربه ها و منابع شغلي بيشتري قرار گيرند(بگ لي ،1985)

خدمات فوق با استفاده از تجربه كار واقعي ،فرصتهاي آموزشي مبتني بر جامعه و مجموعه اي از ساير امكانات ،مهارتهاي،خصوصيات كارگري و عادات كاري لازم را براي عملكرد در يك كار رقابتي گسترش مي دهد.تنها 3/1نابينان داراي شغل هستند و كساني هم كه كار مي كنند براي شغلي كه انتخاب كردهاند ،شايستگیكافي را ندارند(پرتزو همكاران،1982)

 

 

 

1-Competitive worken viron ment

2-Competitive empioy men

منابع:

تحول رواني ،آموزشي و توانبخشي نابینان ،محمد رضا نامني،حيات روشنايي،فريده ترابي ميلاني ،تهران :سمت،(1381)

روانشناسي و آموزش كودكان و نوجوانان نابينا،پرويز شريفي ،تهران :گفتمان خلاق،1379.