یاوران شب چراغ شیرازثبت :۸۴۸

نا بینایی ناتوانی نیست

وب سایت رسمی موسسه خیریه حمایت از کودکان
ونوجوانان نابینا تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور

عمر ما آنقدر طولانی نیست که مهربانی را به فردا بسپاریم

آدرس: شیراز/باهنرجنوبی/میدان پارسه/پاسارگاد غربی/خیابان صنعتگر/کوچه ۲۷/ پلاک ۱۲۰

کدپستی: ۴۷۱۳۸-۷۱۷۶۸

تلفن: ۸۴۲۴۱۸۸ ۷۱۱ ۰۰۹۸ نمابر: ۸۴۲۴۱۸۱ ۷۱۱
همراه: ۹۱۷۳۱۶۲۱۹۷ ۰۰۹۸

شماره حساب جام ۶۵۱۲۲۱/۸۷

آرشیو

بازي درماني براي كودكان

 

"بازي درماني"يا درمان از راه بازي،يك روش كمكي براي درمان كودكاني است كه مسئله اي يا مشكلي دارند.بر اساس اين واقعيت،بازي به وسيله اي تبديل ميشودكه كودك ميتوانداز طريق آن به اظهار ضمير نا خود آگاه خودبپردازدو احساسات،فشارها،ناكامي ها،ترس هاونگرانيهاي خود را بروز دهد.بازي درماني بيشتر در مورد كودكان و نوجواناني بكار ميرودكه نميتوانند يا نميخواهند كه درباره مشكلات وتعارضات خود صحبت كنند.اين قبيل كودكان در نقاشي هاو بازيها،ناكاميهاو تعارضات دروني خود راآشكار ميكنند.بازي درماني به اشكال مختلف از قبيل عروسك بازي،خيمه شب بازي،خانه بازي (بااسباب بازي)،بازي با خمير(خمير بازي)،نقاشي،خانه سازي(با آب وگل و ماسه)و غيره با استفاده ازبازي هاو صحبت هايي كه با هر بازي همراه است،صورت ميگيردوكودك خواه نا خواه، احساسات،ناكامي ها،ترسهاو ناراحتي هاي خود را دربازي آشكار ميسازد.

فعاليتهاي آزاد كه در بازيها موجود است،موجب رهايي تنشها و فشارهاي رواني ميشوند.

عروسك بازي به ويژه از آن جهت سودمند است كه كودك به اين وسيله به ارتباط هاي درون خانواده اشاره ميكند وناخود آگاه خود را نشان ميدهد.

بازيهاي سازنده وهنري مثل نقاشي،مجسمه سازي وساختمان سازي باخميرعوامل مفيدي براي تشخيص ودرمان محسوب ميشوند.

بازي درماني به دو صورت مستقيم وغير مستقيم صورت ميگيرد.بازي درماني به صورت مستقيم بادخالت و راهنماييهاي بازي درمانگر صورت ميگيرد. ودر روش غير مستقيم كودك،هر جهتي كه ميخواهد انتخاب ميكند،وبه طور كلي به او اجازه داده ميشود كه در فلان درمان آزادانه بازي كند.

اتاق بازي درماني،محيط رشدونمومناسبي است كه كودك مهمترين فرد آنجاست،محيط در اختيار او واودر اختيارمحيط است.به طوري كه هيچ كس به او نميگويدچه كار بكند،يا اينكه هيچكس ازاو انتقاد نميكند.به كودكي كه در اتاق بازي پذيرفته شده است،احترام گذارده ميشودواو ميتواندنفرت وعلاقه خود را بروز دهد.به همين دليل،براي كودك فرصت مناسبي پيش مي آيدو"خود آزاري كامل"جايگزين پيشنهادها،محدوديت ها،انتقادهاو عدم تاييداز طرف بزرگترهاميشود.

بازي درمانگر،در هنگام بازي اين احساس را به كودك منتقل ميسازدكه اورابدون توجه به آنچه كودك ميگويديا انجام ميدهد،درك ميكند وميپذيرد،به اين سبب كودك شجاعت پيدا ميكند،تا به اعمال دنياي درون خودبرود،آنچه در آن وجود دارد،بگشايدوبه سوي خود واقعي هدايت شود .                                                                 

  از:  مجله خانواده سبز

  الهام مليح پور

كارشناس روانشناسي عمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مورد توجه مورد توجه در بازی های کودکان

 • هرگزنباید در بازیهای کودکانه دخالت مستقیم  کرد.
 • اسباب بازی ها باید متناسب با سن و جنس کودک باشد.
 • اسباب بازی باید ارزان قیمت باشد تا کودک بتواند آنها را دستکاری کند.
 • اسباب بازی باید برای کودک تازگی داشته باشد.
 • اسباب بازی کودک باید متنوع باشد.تا کودک احساس رضایت و شعف کندو زود خسته نشود.
 • وسیله بازی باید کاملا بی خطر باشد.
 • وسیله بازی باید به  گونه ای باشد که کودک از نظر رشد و تکامل در جنبه های مختلف یاری کند.
 • در خرید وسیله بازی بایستی به نیازووسیلقه کودک کاملا توجه شود.و از هر گونه اجبار و القای  نظر خوداری می شود .
 •  دربازی ، کودکان را غیر مستقیم به رعایت مسائل اخلاقی، حق و عدالت تشویق کند.
 • در محیط بازی باید متناسب با سن کودک بوده و برای کودک مطلوب ودلپذیر باشد.
 • با ید از مداخله نابجا در بازی های کودکانخوداری شود.
 • بازی هایی به کودکان پیشنها د شود که مناسب باذوق و سلیقه آنها باشد.
 • از خوردنی ها به عنوان اسباب بازی نباید استفاده شود.
 • در بازی از تربیت اجتماعی کودک نباید غفت کرد.
 • اگر کودک میل به بازی ندارد باید علت آن را جستجو کرد و د رصورت لزوم به رفع آن پرداخت.
 • کار کودک بازیاست،ولی باید بازی تا اندازه ای جدی باشد.
 • بازی باید برای کودک خوشایند باشدو نباید بازی به گونه ای به او تحمیل شود.
 • گاهی لازم است بزرگترها هم بازی کودک شوند.
 • از انجام هر بازی باید نتیجه ای مثبت و مفید انتظار داشت.
 • محیط بازی باید از وسایل بازی غنی باشد تا کود ک انتخابگر باشد.
 • بگذارید کودک در بازی فکر کنند و هرگز پاسخ را نگوید.((مگر موارد استثناء))
 • باید کاری کنید که بازی به صورت لذتبخش در آید.
 • بازی باید برای کودک متنوع باشد،تکیه بر یک نوع بازی درست نیست.

سيد حسين علوي